Podmienky inzercie

Prevádzkovateľom stránky www.SlovenskaBurza.sk je Martin Šťastný – ENERGY TEAM, IČO: 41 478 606, miestom podnikania Roľnícka 215, 831 07 Bratislava – Vajnory (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú e-mail: info@SlovenskaBurza.sk,
Využívanie služieb stránky www.SlovenskaBurza.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie. Službou sa rozumie internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.SlovenskaBurza.sk, prostredníctvom ktorej sú používateľom k dispozícii inzeráty. Používateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby sprístupnené na stránke www.SlovenskaBurza.sk, vrátane Inzerenta. Inzerentom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby na inzerovanie (predaj, kúpa, prenájom, darovanie, výmena, vyhľadávanie) tovarov a služieb Používateľom. Prevádzkovateľ poskytuje stránku www.SlovenskaBurza.sk na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi a Inzerentmi. Prevádzkovateľ sprostredkúva ponuku a dopyt, nezodpovedá však za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za sprostredkovanie – kvalitu tovarov a služieb, dodanie, úhradu a pod. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia stránky www.SlovenskaBurza.sk aj s inými stránkami, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia Inzerenta neuverejniť resp. vymazať inzerát, ktorý:

  • je v rozpore s podmienkami inzercie www.SlovenskaBurza.sk,
  • svojím obsahom odporuje dobrým mravom,
  • je v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.
  • Služby on-line inzercie na stránke www.SlovenskaBurza.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby, ktoré je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.
  • Prevádzkovateľ sa nezaväzuje k bezporuchovému a nepretržitému prevádzkovaniu internetových stránok.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v dôsledku zverejnenia inzerátu alebo použitia, nákupu a pod. príslušného tovaru alebo služby.

Registrácia a inzercia

Stránka www.SlovenskaBurza.sk ponúka inzerciu vo viacerých kategóriách, bez nutnosti registrácie alebo iného overovania totožnosti inzerenta. Pre častejšie pridávanie inzerátov alebo pre lepší prístup k inzerátom sa môže Používateľ zaregistrovať. Po registrácií a úspešnom prihlásení do svojho účtu nemusí Používateľ pri pridávaní inzerátov vypĺňať mnohé z polí ako napr. meno, mobil, mesto a pod. V prípade že Používateľ vlastní účet na sociálnej sieti Facebook, môže ho použiť na registráciu. Bude použitý jeho e-mail, meno a priezvisko, pričom meno a priezvisko si môže dodatočne zmeniť bez overovania, e-mailový kontakt si môže Inzerent zmeniť pomocou overenia kontrolnej správy na nový e-mail. Pre túto možnosť je potrebné zvoliť "Pripojiť sa s Facebookom". V opačnom prípade je možné zvoliť "Registrácia" - nachádza sa na každej stránke vpravo hore - a vyplniť potrebné polia. Registrácia je bezplatná a rýchla, nevyžaduje žiadne overenie.

Postup pri pridávaní inzerátu:

Kliknite na tlačidlo "Pridať nový inzerát", ktoré sa nachádza vpravo hore na každej stránke bazáru, Vyplňte potrebné polia; niektoré sú povinné kvôli lepšej prehľadnosti inzerátu a prípadného kontaktu inzerenta, Pre úspešné pridanie inzerátu je potrebné súhlasiť so všeobecnými podmienkami bazáru, v opačnom prípade inzerát nemôže byť zverejnený, Dokončite pridávanie inzerátu, ak nie ste zaregistrovaný, na zadanú adresu Vám príde potvrdzovací e-mail s možnosťami na zmazanie a úpravu inzerátu.

Každý inzerát má platnosť 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby, ak je inzerát stále aktuálny, je možnosť bezplatne obnoviť platnosť inzerátu na ďalšie 3 mesiace (maximálne však 5x), a to jedným kliknutím. Táto funkcia ušetrí veľa času pravidelným inzerentom.
Inzerenti môžu prostredníctvom svojho profilu inzeráty pridávať, editovať, upravovať alebo rušiť.
Inzerent registráciou na stránke www.SlovenskaBurza.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (meno a priezvisko inzerenta pri svojich inzerátoch).
Inzerent má pri registrácii možnosť udeliť prevádzkovateľovi stránky súhlas so zasielaním reklamných noviniek.

Doplnkové služby – topovanie inzerátov

Stránka www.SlovenskaBurza.sk ponúka možnosť topovania inzerátu pomocou SMS správ (ďalej len SMS). Po topovaní - posunutí nad ostatné inzeráty sa ihneď po odoslaní SMS bude tento inzerát zobrazovať prednostne pred ostatnými inzerátmi v danej kategórií, ako aj vo vyhľadávaní. Ak je nad topovaným inzerátom iný inzerát s vyšším počtom topovaní, Váš inzerát je potrebné topovať najmenej o 1x viac ako daný inzerát, aby sa Váš inzerát dostal nad tento inzerát. Topovanie je spoplatnené sumou 1,20 EUR vrátane DPH a platí 14 dní, každým ďalším topovaním sa platnosť topovania predĺži o 14 dní, teda platí: Topovanie na 14 dní - 1,20 EUR Topovanie na 28 dní - 2,40 EUR Topovanie na 42 dní - 3,60 EUR atď. Inzerent môže zvoliť ľubovoľný počet topovaní. Jednou SMS je možné topovať inzeráť vždy na 14 dní, teda pre topovanie inzerátu na napr. 28 dní je potrebné odoslať dve SMS. V sume 1,20 EUR je zahrnuté DPH aj všetky spojené poplatky, teda táto suma je pevná a konečná. Stránka www.SlovenskaBurza.sk si vyhradzuje právo na odstránenie všetkých - aj topovaných inzerátov, ktoré porušujú pravidlá inzercie a pridávania inzerátov bez nároku na vrátenie sumy za topovanie. Službu topovanie na stránke www.SlovenskaBurza.sk zabezpečuje: ELET, s.r.o. Gorazdova 24, 811 04 Bratislava Podmienky písania inzerátov Používateľ je oprávnený pridávať iba také inzeráty, ktorých obsah sa vzťahuje výlučne na tovar alebo službu, vo vzťahu ku ktorému sú pridané. Prevádzkovateľ môže Inzerentom umožniť v rámci inzerátov pridávať aj iný obsah ako text, najmä fotografie a videozáznamy. Musí sa jednať o také fotografie a videozáznamy, ktoré vytvoril priamo Inzerent. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo fotografie alebo videozáznamy zmazať, ak sú v rozpore s týmito podmienkami, platnými právnymi predpismi SR alebo dobrými mravmi. Inzerent pridaním inzerátu na stránku www.SlovenskaBurza.sk udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatne súhlas na jeho zverejňovanie (vrátane akéhokoľvek jeho obsahu) prostredníctvom internetu a iné použitie všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu. Toto právo je prevoditeľné. V prípade, že boli v dôsledku pridania inzerátu na stránku www.SlovenskaBurza.sk porušené autorské práva alebo iné práva tretej osoby, za toto porušenie zodpovedá výlučne príslušný inzerent. Tretia osoba, ktorej práva mohli byť zverejnením takéhoto obsahu porušené, má právo informovať o tom Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez ďalšieho skúmania zrušiť zverejňovanie takéhoto obsahu.

Akýkoľvek obsah pridaný Používateľom v rámci inzerátu nesmie najmä (otvorene alebo skryte) propagovať, ponúkať, resp. obsahovať: násilie a otvorene alebo skryte podnecovať nenávisť z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a pod., vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské správanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, alkohol, alkoholizmus, cigarety, fajčenie, omamné látky, jedy a prekurzory alebo ich užívanie či používanie, alebo zľahčovať následky užívania menovaných látok, erotický obsah, live-chat, prácu spoločníčky, tanečníčky, konzumentky a hostesky v zahraničí, detskú pornografiu, politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov, konkrétne osoby, zbrane a strelivo, chudnutie, multilevel a provízne systémy, e-mailing a pod. zárobkové príležitosti, prácu s poplatkom vopred, kopírovanie diskiet, CD, DVD a pod. kópie, napodobeniny, falzifikáty, chip tuning, powerboxy, diagnostické sady a pod., doklady a technické preukazy, pohonné hmoty, výkup, e-knihy, pôžičky, úvery a hypotéky, lieky, dietetické potraviny a výživové doplnky, propagovať akékoľvek ďalšie produkty, ktorých reklama je zakázaná alebo akokoľvek obmedzená zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, a ďalej nesmie: opakovane zverejňovať inzerciu rovnakého tovaru alebo zverejňovať inzerciu na množstvo tovaru prevyšujúce 1 ks (pokiaľ Používateľ vloží dva rovnaké inzeráty, bude starší inzerát systémom označený ako duplicitný a vymaže sa), vkladať inzeráty do sekcie, do ktorej nie sú vzhľadom na svoj obsah určené, vkladať inzeráty budiace dojem, že ich zadávateľom je iná osoba ako Používateľ, používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky, ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, uvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe, vkladať vírusy, poškodené dáta, alebo inak škodlivé, ničivé alebo deštruktívne súbory, obsahovať odkaz alebo len adresu webovej stránky, logo, nadmerné množstvo (viac ako 3) hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (v texte inzerátu, cez obrázok a pod.), orámovanie obrázkov.

Je zakázané do nadpisu alebo popisu inzerátu vkladať: slová typu "akcia", "zľava" a pod. slová či texty písané veľkým písmom hanlivé, urážlivé a neslušné slová nevhodné, neslušné alebo iné nesúvisiace obrázky zakázané znaky viac ako je bežné v texte (!?_+*) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť alebo zmazať inzeráty porušujúce vyššie uvedené pravidlá bez upozornenia inzerenta. Reklamácie Používateľ je oprávnený reklamovať len odplatné služby, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že je táto reklamácia opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k náprave. Najneskôr do troch pracovných dní budú Používateľovi zaslané informácie o ďalšom postupe resp. o spôsobe vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ posúdi oprávnenosť reklamácie a po posúdení vyrozumie Používateľa telefonicky alebo e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je tridsať dní odo dňa doručenia reklamácie. Reklamácie, sťažnosti a podnety môžete zasielať na e-mailovú adresu: info@SlovenskaBurza.sk Inzercia na stránke www.SlovenskaBurza.sk je bezplatnou občianskou riadkovou inzerciou, ktorá neobsahuje prvky komerčnej inzercie. Ochrana osobných údajov Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom poskytovania služieb na stránke www.SlovenskaBurza.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Dotknuté osoby môžu v súlade s § 28, zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov žiadať o naplnenie svojich práv e-mailom na adrese info@SlovenskaBurza.sk Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré Inzerent nechá voľne prístupné pre Používateľov stránky. Po registrácii sú Používateľom (tretím osobám) prístupné všetky zadané údaje - meno, priezvisko a telefónne číslo – mobil, pevná linka, adresa, webová stránka a poznámky Používateľa. Používatelia môžu kedykoľvek svoje osobné údaje upraviť vo svojom profile. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa stránky www.SlovenskaBurza.sk, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov stránok prepojených so stránkou www.SlovenskaBurza.sk; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov služieb Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci stránky www.SlovenskaBurza.sk, alebo tretích osôb.

Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. Záverečné ustanovenia Tieto podmienky užívania sú pre používateľov (resp. inzerentov) záväzné. Pridaním inzerátu, resp. registráciou na stránke www.SlovenskaBurza.sk Používateľ vyjadruje s týmito podmienkami súhlas. V prípade, ak s nimi nesúhlasí, nie je oprávnený pridávať inzeráty. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť v dobe zverejnenia a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľa.Vytvoril XPEDIENT s.r.o. v spolupráci s DevHouse.sk